Bathavn Dsc 6736

Om Yes Seafishing

Yes Seafishing er en organisasjon som skal være en aktiv medspiller for tilbydere av sjøfisketurisme og bidra til ei profesjonell, lønnsom og bærekraftig næring

Les mer om bakgrunn, hva som er gjort og tanker for framtida

Eks Pa Anlegg Dsc 0285

Yes Seafishing Norway SA er en nystiftet medlemsorganisasjon for sjøfisketurisme som skal jobbe for næringas beste. Organisasjonen er opprettet på oppdrag fra flere aktører innad i bransjen. Yes Seafishing skal være en faginstans som skal hjelpe medlemmene til bl. a. en bedring av kvalitet og forbedring av lønnsomhet, noe som også skal bedre omdømmet til næringa. Organisasjonen skal også å ta en fellesrolle for næringa i kommunikasjon og informasjon mot myndigheter, media og andre samarbeidspartnere.

Styret er sammensatt av aktører fra flere fylker langs Norskekysten og består av Thor-Sverre Hansen fra Nordkapp Havfiske i Finnmark, Tor Erik Lind fra Aa Gård i Troms (styreleder), Håkon Grande fra Fagervika Rorbuer i Nordland (nestleder), Thore E. Pettersen fra Bessaker i Trøndelag, Ove Kristoffersen fra Destination Hellesøy i Hordaland og Jakob Oddvar Jakobsen fra Bjørnevåg Ferie i Vest-Agder. Gunnar Almlid er innleid som daglig leder på deltid, i tillegg til at Stig Sæther leies inn etter behov.


Plassering Av Hus Bathavn 535

Styret har vedtatt en visjon om ”å få næringa til å skinne av selvrespekt og anseelse”.

Virksomheten drives på bakgrunn av en vedtatt handlingsplan der det er satt stramme prioriteringer for arbeidet i oppstarten. De prioriterte oppgavene fastsatt av styret er følgende:

  1. Verving av medlemmer
  2. Informasjon om nye bestemmelser (registrering/fangstrapportering)
  3. Etablering av hjemmeside/medlemsregister
  4. Kursing/opplæring

Under her er det gitt en kortfattet redegjørelse på gjennomføringen av disse punktene.

Norge

1.Verving av medlemmer

Vi har gjennomført 27 informasjonsmøter fra sør til nord. Fra organisasjonen har Gunnar Almlid og Stig Sæther deltatt på samtlige. Noen styremedlemmer har også deltatt på enkelte møter. Ved oppstart i Farsund hadde vi dårlig tilgang på oversikt over næringsaktørene, men senere har vi fått tilgang til registeret hos Fiskeridirektoratet med nødvendig opplysninger for å kunne invitere, e-post m.m. Vi har gjennomført et oppsatt program likelydende på alle møter. 153 aktører møtte opp og så langt er 73 bedrifter innmeldt i organisasjonen. Dette er på nivå med det vi hadde som mål og forventning i denne første fasen.

Fiskeridirektoratet

2.Nye bestemmelser fra Fiskeridirektoratet

Som alle er kjent med var det fra nyttår 2018 nye bestemmelser knyttet til sjøfisketurisme ang. registrering av turistfiskebedrift og rapportering av fangst (J 269 Forskrift Om Rapportering Av Fangster Fra Turistvirksomheter).

En vesentlig misforståelse vi har registrert er at mange tror det er en sammenheng mellom det som fiskes (og rapporteres) og det volum som tas med over grensa. Det er det ikke! Fiskeridirektoratet er mottaker av fangstdata, mens tollmyndighetene kun har tilgang til hvilke anlegg som er registrert hos Fiskeridirektoratet.

Det har også vært uklarheter rundt det at HVER fisketur skal rapporteres. Det er ikke anledning til å summere antall fisk og rapportere dette en gang pr. mnd. NB! Les forskriften inngående!

Yes Fish

På bakgrunn av at vi tidlig så at dette ville bli et omfattende arbeid for mange av aktørene i næringa å foreta rapporteringen manuelt, bestemte styret å få utviklet et eget digitalt fangstrapporteringssystem,YesFish. Dette tilbys medlemmene til en fornuftig pris som kun dekker kostnadene til utvikling og drift (NB! Gratis i 2018). YesFish er i bruk hos ca. 50 anlegg, og vi har gjennomgående fått positive tilbakemeldinger av de som er i gang. 'Billig', 'fyller lovkravene' og 'lett å bruke' er vanlige uttalelser fra brukerne.

Systemet ivaretar:

  • Fangstregistrering der fiskerne selv kan registrere sin egen fangst ved hjelp av smarttelefon, nettbrett eller PC (7 språk - norsk, engelsk, tysk, polsk, russisk, tsjekkisk, finsk)
  • Automatisk overføring av fangstdata til Fiskeridirektoratet
  • Utskrift av dokumentasjon på fiske hos registrert turistfiskevirksomhet (gir tilgang til 20 kr utførselkvote)
  • Mulighet for egne rapporter over hva som er fisket


Hjemmesideprint2

3.Hjemmeside/ medlemsregister

Egen hjemmeside for Yes Seafishing er laget. Her skal all informasjon om organisasjonens innhold og arbeidsoppgaver være tilgjengelig, samt en presentasjon av fordelene for medlemmene, samt andre medlemstilbud. I tillegg skal medlemmene presenteres.


Forside Veileder2

4.Kurs/kompetanse

Det finnes veldig mye sterk kompetanse i næringa. En del gjør det bra økonomisk, men det er ikke å legge skjul på at for mange er det mye å hente både arbeidsmessig og økonomisk. Organisasjonen vil tilby korte, matnyttige kurs som vil bli forsøkt arrangert uten at deltakerne må reise langt (regionvis). Her vil gode aktører bli brukt som instruktører. Organisasjonen har utarbeidet en ‘Veileder for sjøfisketurisme’. Dette er ei enkel ‘kokebok’ om alle sider ved næringa. Denne vil bli revidert årlig med relevante oppdateringer og nyheter og bli tilgjengelig for medlemmene.

Fiskere

Veien videre etter denne første fasen

Etter denne oppbyggingsfasen vil det bli viktig å finne gode samarbeidsformer slik at medlemmenes forslag, behov, ‘problemområder’ og interesser kan jobbes med på best mulig måte. Vi ser for oss regionvise grupperinger som koordineres fra en sentralfunksjon. Her vil styret jobbe med å finne best mulige arbeidsformer.

Bildegalleri